Guangdong Women’s Prison (广东女子监狱)

Lijuan Tang

Address: No. 52, Guangqi 4th Road , Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China 510545